Newsletter Unia Europejska Logo Unii Europejskiej

Regulamin serwisu

I. Definicje

Poniższym definicjom nadaje się następujące znaczenie:

 • Piekarnia Galicyjska Sp. z o.o. ? Piekarnia Galicyjska Sp. z o.o. z siedzibą w Ropczycach, ul. Masarska 10a, 39-100 Ropczyce, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000229181, NIP 865-240-01-78, REGON 180021904;
 • Serwis - serwis internetowy dostępny pod adresem: www.galicia.com.pl
 • Regulamin - niniejszy Regulamin określający zasady korzystania z Serwisu przez Użytkowników;
 • Użytkownik - osoba korzystająca z Serwisu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

II. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Piekarnia Galicyjska Sp. z o.o..
 2. Piekarnia Galicyjska Sp. z o.o. zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. N 101, poz. 926 j.t.) oraz zasadami określonymi w Regulaminie, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. Piekarnia Galicyjska Sp. z o.o. nie będzie przekazywała danych osobowych innym podmiotom .
 4. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Piekarnia Galicyjska Sp. z o.o. wyłącznie w zakresie niezbędnym do celów związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu.
 5. Piekarnia Galicyjska Sp. z o.o. może zwrócić się do Użytkownika z prośbą o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422 j.t.). Przesyłanie informacji handlowych przez Piekarnia Galicyjska Sp. z o.o. następuje po uzyskaniu zgody Użytkownika.
 6. Dane osobowe podawane są przez Użytkownika dobrowolnie, z zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych osobowych uniemożliwi lub ograniczy możliwość korzystania przez Użytkownika z Serwisu .
 7. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści dotyczących go danych osobowych oraz żądania ich poprawienia. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres: Piekarnia Galicyjska Sp. z o.o., ul. Masarska 10a, 39-100 Ropczyce lub na adres poczty elektronicznej: info@GALICIA.com.pl

III. Klauzula informacyjna 

 1. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, że Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem strony internetowej/ formularza kontaktowego lub w inny sposób (przekazanie wizytówki, przesłanie poczty elektronicznej, kontakt telefoniczny), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione.
 2. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia. Informujemy ponadto, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

IV. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 1. Zgadzam się na przetwarzanie przez Piekarnia Galicyjska Sp. z o.o. podanego przeze mnie adresu email i danych kontaktowych w celu nawiązania stosunków handlowych.
 2. Potwierdzam, że jestem świadomy praw wynikających z postanowień rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) umieszczonych w klauzuli informacyjnej.

V. Pliki Cookies

 1. Piekarnia Galicyjska Sp. z o.o. informuje Użytkownika, że w ramach Serwisu wykorzystywane są pliki cookies, którymi Użytkownik może zarządząć za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. W ramach Serwisu wykorzystywane są również narzędzia śledzące Google Analytics.
 2. Pliki cookies są plikami zawierającymi dane informatyczne, umożliwiającymi odczytanie tych danych przy ponownym korzystaniu z Serwisu.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są zarówno w samym Serwisie, jak i na jego podstronach w następujących celach:
  - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania, bezpieczeństwa i niezawodności serwisu,
  - dostosowanie treści Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, ulepszenia strony internetowej (odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb Użytkownika),
  - cele statystyczne oraz analizy, które pozwalają ustalić w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, pozwala to na ulepszenie struktury i zawartości strony,
  - umożliwienie identyfikacji sesji Użytkownika zalogowanego w Serwisie 
  - w celach reklamowych.
 4. Pliki cookies zawierają takie dane informatyczne jak: nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Są kierowane do Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Powyższe dane mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym i są przechowywane przez 2 lata.
 5. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych, które pozwalałyby Piekarnia Galicyjska Sp. z o.o. na identyfikację na ich podstawie tożsamości konkretnych Użytkowników.
 6. Piekarnia Galicyjska Sp. z o.o. informuje Użytkownika, że w każdej chwili Użytkownik może cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zmieniając ustawienia plików cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki.
  W przeglądarce można zmienić ustawienia, tak aby żądała akceptacji plików cookies, akceptowała lub odrzucała tylko niektóre rodzaje plików cookies, lub też odrzucała wszystkie z nich.
  Poniżej znajdują się informację w jaki sposób dokonać konfiguracji ustawień plików cookies w przykładowych przeglądarkach internetowych:
  - Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
  - Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
  - Microsoft Edge:https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
  - Opera: https://pomoc.nazwa.pl/faq/czyszczenie-pamieci-podrecznej-i-plikow-cookie-w-przegladarce/
  - Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox .

VI. Zmiana Regulaminu

 1. Piekarnia Galicyjska Sp. z o.o. zastrzega możliwość zmiany Regulaminu w każdym czasie.
 2. O zmianie Regulaminu Użytkownicy zarejestrowani w Serwisie zostaną powiadomienia na co najmniej 7 dni przed wejściem zmian w życie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adresy poczty elektronicznej wskazane przy rejestracji.

VII. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 

REGULAMIN OPINII

I. Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dodawania Opinii Użytkowników na temat produktów znajdujących się na stronie internetowej www.GALICIA.com.pl, prowadzoną przez Piekarnia Galicyjska Sp. z o.o., zwanym dalej Piekarnia Galicyjska.
 2. Użytkownik przesyłając do serwisu www.GALICIA.com.pl opinię do produktu/ów akceptuje i wyraża zgodę na przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu.
 3. Opinią użytkownika jest wypowiedź umieszczona przez niego w serwisie www.GALICIA.com.pl zwanym dalej Serwis, ściśle powiązany z jego subiektywnym spojrzeniem na przedmiot wypowiedzi. 

II. Zasady publikowania opinii 

 1. Aby Opinia mogła zostać opublikowana w Serwisie, powinna być napisania w języku polskim/ angielskim/ niemieckim lub rosyjskim, z zachowaniem obowiązujących zasad językowych. 
 2. Publikowane opinie są subiektywnymi opiniami Użytkowników, Piekarnia Galicyjska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść.
 3. W celu opublikowania opinii Użytkownik powinien podać prawidłowe dane, tj. adres e-mail (niewidoczny dla innych użytkowników serwisu), a także Imię Użytkownika. Powyższe dane mogą zostać wykorzystane w celu weryfikacji prawidłowości wypowiedzi.
 4. Opinia przesłana przez Użytkownika zostanie opublikowana po weryfikacji treści przez Piekarnię Galicyjską. Piekarnia Galicyjska zastrzega sobie prawo do decydowania o umieszczaniu lub odrzucaniu nadesłanych opinii dotyczących produktów na stronie internetowej.
 5. Użytkownik oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich, a także ponosi pełną odpowiedzialność za umieszczone przez niego wypowiedzi w Serwisie. 
 6. Piekarnia Galicyjska nie redaguje opinii umieszczanych przez Użytkowników, jednak zastrzega sobie prawo do ich usunięcia/ odrzucenia, w szczególności gdy:
  a. naruszają obowiązujące przepisy w prawie polskim i międzynarodowym, wzywają do nienawiści rasowej, wyznaniowej lub etnicznej etc., a także zawierają treści faszystowskie, pornograficzne oraz powszechnie uznane za wulgarne, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne lub dobre obyczaje,
  b. zawierają treści reklamowe lub inne w charakterze marketingowym,
  c. zawierają odnośniki do stron internetowych, innych niż www.GALICIA.com.pl, a w szczególności konkurencyjnych serwisów, sklepów, porównywarek etc.,
  d. zawierają dane osobowe, teleadresowe, adresy mailowe itp.,
  e. naruszają prawa autorskie i własności intelektualnej, patentowe oraz tajemnice handlowe,
  f. nie dotyczą opiniowanego produktu,
  g. nie mają wartości merytorycznej,
  h. mają charakter spamu,
  i. są kopią opinii lub jej części od innych Użytkowników Serwisu, producenta produktu, zawierają treści z różnych źródeł,
  j. w całości pisane są wersalikami (dużymi literami).
 7. Treści opinii Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom ścigania lub wymiaru sprawiedliwości.
 8. Ocena Klientów dla produktu to średnia wyliczona na podstawie indywidualnych ocen Klientów.

III. Prawa autorskie 

 1. Użytkownik udziela Piekarni Galicyjskiej nieograniczonej w czasie licencji na nieodpłatne korzystanie, rozpowszechnianie, publikowanie, kopiowanie i modyfikację przez Piekarnię Galicyjską opinii oraz wszelkich informacji zamieszczonych przez niego w Serwisie.
 2. W ramach udzielonej licencji Piekarnia Galicyjska otrzymuje prawo do:
  a. rozpowszechniania Opinii przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć di niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (Internet), publiczne wyświetlanie i publikację,
  b. utrwalanie i zwielokrotnianie Opinii ? w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  c. w ramach udzielonej licencji autor wyraża zgodę na wykorzystywanie Opinii w dowolnych częściach, udzielenie sublicencji osobom trzecim na wykorzystywanie utworu lub jego części, wykorzystywanie utworu lub dowolnej jego części w celu promocji Piekarni Galicyjskiej. Jednocześnie autor udzielając licencji, zapewnia Piekarni Galicyjskiej, że Opinia jest autorska a także jest wynikiem własnej intelektualnej pracy Użytkownika, nie narusza praw autorskich osób trzecich. W przypadku nieprawdziwości powyższych oświadczeń Użytkownik ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za naruszenie ich prac. 

IV. Postanowienia końcowe

 1. Piekarnia Galicyjska zastrzega sobie prawo do kontaktu z użytkownikiem zamieszczającym opinie pod pozostawionym adresem e-mail.
 2. Piekarnia Galicyjska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Serwisu.