Regulamin serwisu

I. Definicje

Poniższym definicjom nadaje się następujące znaczenie:

 • Piekarnia Galicyjska Sp. z o.o. – Piekarnia Galicyjska Sp. z o.o. z siedzibą w Ropczycach, ul. Masarska 10a, 39-100 Ropczyce, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000229181, NIP 865-240-01-78, REGON 180021904;
 • Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.galicia.com.pl
 • Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady korzystania z Serwisu przez Użytkowników;
 • Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

II. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Piekarnia Galicyjska Sp. z o.o..
 2. Piekarnia Galicyjska Sp. z o.o. zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. N 101, poz. 926 j.t.) oraz zasadami określonymi w Regulaminie, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem .
 3. Piekarnia Galicyjska Sp. z o.o. nie będzie przekazywała danych osobowych innym podmiotom .
 4. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez Piekarnia Galicyjska Sp. z o.o. wyłącznie w zakresie niezbędnym do celów związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu.
 5. Piekarnia Galicyjska Sp. z o.o. może zwrócić się do Użytkownika z prośbą o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422 j.t.). Przesyłanie informacji handlowych przez Piekarnia Galicyjska Sp. z o.o. następuje po uzyskaniu zgody Użytkownika.
 6. Dane osobowe podawane są przez Użytkownika dobrowolnie, z zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych osobowych uniemożliwi lub ograniczy możliwość korzystania przez Użytkownika z Serwisu .
 7. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści dotyczących go danych osobowych oraz żądania ich poprawienia. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres: Piekarnia Galicyjska Sp. z o.o., ul. Masarska 10a, 39-100 Ropczyce lub na adres poczty elektronicznej: info@GALICIA.com.pl

III. Pliki Cookies

 1. Piekarnia Galicyjska Sp. z o.o. informuje Użytkownika, że w ramach Serwisu wykorzystywane są pliki cookies, którymi Użytkownik może zarządząć za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. W ramach Serwisu wykorzystywane są również narzędzia śledzące Google Analytics.
 2. Pliki cookies są plikami zawierającymi dane informatyczne, umożliwiającymi odczytanie tych danych przy ponownym korzystaniu z Serwisu.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są zarówno w samym Serwisie, jak i na jego podstronach w następujących celach:
  - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania, bezpieczeństwa i niezawodności serwisu,
  - dostosowanie treści Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, ulepszenia strony internetowej (odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb Użytkownika),
  - cele statystyczne oraz analizy, które pozwalają ustalić w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, pozwala to na ulepszenie struktury i zawartości strony,
  - umożliwienie identyfikacji sesji Użytkownika zalogowanego w Serwisie 
  - w celach reklamowych.
 4. Pliki cookies zawierają takie dane informatyczne jak: nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Są kierowane do Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Powyższe dane mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym i są przechowywane przez 2 lata.
 5. Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych, które pozwalałyby Piekarnia Galicyjska Sp. z o.o. na identyfikację na ich podstawie tożsamości konkretnych Użytkowników.
 6. Piekarnia Galicyjska Sp. z o.o. informuje Użytkownika, że w każdej chwili Użytkownik może cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zmieniając ustawienia plików cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki.
  W przeglądarce można zmienić ustawienia, tak aby żądała akceptacji plików cookies, akceptowała lub odrzucała tylko niektóre rodzaje plików cookies, lub też odrzucała wszystkie z nich.
  Poniżej znajdują się informację w jaki sposób dokonać konfiguracji ustawień plików cookies w przykładowych przeglądarkach internetowych:
  - Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
  - Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
  - Microsoft Edge:https://support.microsoft.com/pl-pl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
  - Opera: https://pomoc.nazwa.pl/faq/czyszczenie-pamieci-podrecznej-i-plikow-cookie-w-przegladarce/
  - Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox .

IV. Zmiana Regulaminu

 1. Piekarnia Galicyjska Sp. z o.o. zastrzega możliwość zmiany Regulaminu w każdym czasie.
 2. O zmianie Regulaminu Użytkownicy zarejestrowani w Serwisie zostaną powiadomienia na co najmniej 7 dni przed wejściem zmian w życie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adresy poczty elektronicznej wskazane przy rejestracji.

V. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.