KONKURENCYJNA I INNOWACYJNA GOSPODARKA


KONKURENCYJNA I INNOWACYJNA GOSPODARKA

Piekarnia Galicyjska Sp. z o.o. realizuje projekt pt.: "Wdrożenie na rynek nowego produktu czynnikiem rozwoju Piekarni Galicyjskiej Sp. z o.o." współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej nr 1 "Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka" regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

Zweck des Projekts: Wdrożenie na rynek przez firmę Piekarnia Galicyjska Sp. z o.o. udoskonalonego produktu będącego wynikiem przeprowadzonych i zakończonych prac badawczo - rozwojowych.

Geplante Effekte: Zakup nowych środków trwałych - urządzeń piekarskich stanowiących udoskonalenie i uzupełnienie technologiczne do obecnie posiadanej linii produkcyjnej. W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca utworzy 5 nowych miejsc pracy, a dzięki uzyskaniu nowych produktów nastąpi rozwój i wzrost konkurencyjności firmy Piekarnia Galicyjska Sp. z o.o. na rynku krajowym i europejskim. Projekt zostanie zrealizowany w miejscowości Ropczyce na podkarpaciu.

Projektwert: 1.451.400,00 PLN

Beitrag der europäischen Fonds: 649.000,00 PLN